תקנון העמותה

תקנון עמותת הפועל רצים בעבודה

קבוצת ייצוג

מבוא:

א. השם: הפועל – רצים בעבודה

    (1) שם העמותה יכלול תמיד את שם "הפועל".

         שם העמותה לא יכלול שמו של ארגון ומרכז ספורט אחר.

   (2) לא יבחר שם לעמותה ולא תשנה העמותה את השם ללא אישור מוקדם     

        של התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" ("מרכז הפועל") או מוסד    

        ממוסדותיו כפי שיקבע על ידו (להלן: "מרכז הפועל").

ב. המבנה:

    ההתאגדות היא עמותה לפי חוק העמותות תש"ם – 1980   

    (להלן:"העמותה").

ג. המטרות:

    (1) לפתח כישוריהם הגופניים והרוחניים של חברי העמותה.

    (2) לטפח, לעודד ולקדם תרבות הגוף, בריאות גוף ונפש, תכונות משמעת  

         עצמית, יכולת אישית, התנהגות ספורטיבית ואזרחות טובה.

    (3) להקים, לארגן, לתפעל ולנהל קבוצות ספורט ייצוגי או ענפי ספורט ייצוגי,

         כפי שהגדרתם להלן, וכן להשתתף בפעולות ספורטיביות בתחום

        הספורט העממי בארץ ובעולם.

        ספורט ייצוגי – פעילות ספורטיבית בכל ענפי הספורט במקומות העבודה  

        בשתי הליגות הבכירות בכל ענף, וכן פעילות בכל ענף ספורט אחר,  

        שהעוסקים בה מקבלים שכר עבודה במישרין או בעקיפין.

    (4) להקים, לפתח, לתפעל ולנהל אתרי ספורט וכן לצייד קבוצות הספורט

         הייצוגי לצורך פעולותיהן הספורטיביות.

    (5) לעודד בציבור עניין ומעורבות בספורט בכלל ובספורט הייצוגי בפרט.

ד. לעמותה תהיינה סמכות לפעול בכל דרך חוקית לקידום המטרות שלשמן

    הוקמה, ותהא רשאית בין היתר: להתקשר בחוזים; להעסיק, לשכור

    שרותיהם, לקבל ולהעניק מענקים ומתנות, לערוך ולפרסם, בתמורה וללא

    תמורה, אירועי ספורט ומופעים בכל סוג שהוא, להקים, לפתח ולצייד מתקני

    ספורט, למכור, לחכור, לשכור ולהשכיר נכסי דניידי ולא ניידי, לקיים חוגים

    והרצאות בבתי ספר ומכללות בנושאי החינוך הגופני והרוחני, להקים

    ולארגן קבוצות בספורט הייצוגי, לערוך תחרויות בענפי הספורט הייצוגי  

    ולפעול לקידום

    ולהצלחת קבוצות הספורט הייצוגי של העמותה בארץ ובעולם.

    העמותה אינה מוסמכת לחלק רווחיה בין חבריה.

ה. התארגנות לתרבות גופנית הפועל (להלן: "הפועל") תלווה את פעולות

    העמותה באמצעות מרכז "הפועל" או כל מוסד ממוסדותיו (כפי שיקבע ע"י  

    מרכז "הפועל"), אך אלה לא

     יישאו בכל אחריות או חבות להתחייבות כלשהי שהעמותה קיבלה על עצמה     

    או שהוטלה עליה מכח הדין או פסק הדין או החלטה אחרת של ערכאה

    שיפוטית כלשהיא, ו/או למעשה ו/או למחדל של מי ממנהליה / מורשי

    החתימה שלה.

 

סעיף א': חברות

(1) א. מייסדי העמותה ו/או חבר הינם חברים בעמותה מיום רישום העמותה

          בפנקס העמותות.

      ב. החברות בעמותה היא אישית ומוגבלת לבני אדם בלבד. לא יתקבל גוף  

          משפטי להיות חבר בעמותה.

      ג. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש בקשה בלשון זו:

          "אני (שם, מען, מספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם,

          העמותה). מטרות העמותה ותקנונים ידועים לי.

          אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת

          החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

      ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו, נתונה

          בידי הועד.

          סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי מבקש לערער על הסירוב בפני  

          האסיפה הכללית הקרובה.

(2) א. כל חבר מחברי העמותה ביום רישומה, זכאי להשתתף ולהצביע בכל    

          אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. כמו כן, כל חבר הנ"ל זכאי

          לבחור ולהיבחר לוועד, לוועדת הביקורת או לוועדת המשמעת.

       ב. לכל אדם שיתקבל כחבר העמותה לאחר יום רישומה בפנקס העמותות,

          תהא הזכות להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ולהיבחר לועד,

           לוועדת המשמעת ולוועדת הביקורת של העמותה, ויהיה לו קול אחד  

           בכל הצבעה.

       ג. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משרותיה.

       ד. הוועד, באישור האסיפה, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה

           על החברים.

       ה. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו

           לעמותה מחבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת

           חברותו.

        ו. חבר העמותה הוא חבר "הפועל" ואינו יכול להיות בעת ובעונה אחת  

           חבר בארגון ספורט ו/או בהתאגדות ספורט אחרת מחוץ לעמותות  

           "הפועל" או להופיע בתחרויות בשם אגודת ספורט אחרת. פרט להופעה

           בשם מוסד חינוכי שבו לומד החבר או בשם יחידה צבאית שהוא

           משתייך אליה.

        ז. חבר העמותה השוהה בחו"ל ורוצה להשתתף בתחרות ספורט בשם

           העמותה, חייב על כך אישור מראש ובכתב מן הועד.

(3) א. החברות בעמותה פוקעת

           (1) במות החבר;

           (2) עם הכרזתו של החבר כפושט רגל;

           (3) בפרישתו מן העמותה;

           (4) בהוצאתו מן העמותה;

       ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן

           העמותה מאחד הטעמים הבאים:

           (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

           (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה

                הכללית.

           (3) החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.

           (4) החבר הורשע בשל עבירה שש עימה קלון.

           (5) החבר פגע לרעה או פגע בזדון בעמותה ובמוסדותיה.

           (6) הפרת משמעת חמורה.

           (7) החבר הוכרז כפסול דין.

        ג. חברותו של חבר העמותה תופסק, וכל זכויותיו ישללו ממנו, לפי

           החלטת ועדת המשמעת של העמותה.

        ד. (1) לא יציע הוועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא

                 לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניה, לא יציע

                 מהטעמים האמורים בתקנות  3 (ב) (1), (2) או (3) אלא לאחר

                 שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

            (2) לא תופסק חברותו של חבר העמותה עפ"י החלטתה של ועדת

                 המשמעת, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע

                 טענותיו בפני האסיפה הכללית.

            (3) הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו

                 לו בכתב ויימסרו לו ביד או יישלחו בדואר רגיל אל מענו הרשום

                 בפנקס החברים; לפי בקשת החבר תשנה העמותה את מענו

                 הרשום בפנקס החברים.

סעיף ב': האסיפה הכללית:

(1) האסיפה הכללית של חברי העמותה היא הרשות העליונה של העמותה.

      באסיפה הכללית משתתפים חברי העמותה.

(2) האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה, ויומה, שעתה ומיקומה של

      אסיפה כללית ייקבעו ע"י הועד.

(3) הועד רשאי, בכל עת, לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן  

      לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או עשירית מכלל חברי העמותה.

(4) אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות העמותה, פעולות

     הועד, פעולות וועדת הביקורת ופעולות ועדת המשמעת, תדון בהם ובדין

     וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד, בוועדת

     משמעת, בוועדת ביקורת, ובוועדות אחרות לפי הצורך.

(5) א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות 51% מחברי העמותה:

     היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל

     החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

      ב. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתכנס

      האסיפה הכללית, מיידית, לאסיפה נדחית ותהיה חוקית בכל מספר

      משתתפים שהוא, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט,

      יהיה מספרם אשר יהיה.

(6) אסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

(7)החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב של 51% מתוך חברי העמותה,  

     בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה, זולת אם החוק או הוראות תקנון זה

     דרשו רוב אחר לקבלתן.

(8)האסיפה הכללית בוחרת את ועדת העמותה כפי שתמצא לנכון.

(9)מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סעיף ג': הוועד

(1)מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית.

(2)הוועד הוא הרשות המבצעת של העמותה והוא המנהל את עניני העמותה.

(3)א. הועד יכהן ממועד היבחרו באסיפה כללית ועד אסיפה כללית שתתקיים  

         לאחר שנתיים.

         תבחר ועד חדש. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

     ב. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד;

         חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(4)א. נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר

        של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, עד למינוי

        כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד.

     ב. חבר ועד שנבצר ממנו למלא תפקידו, רשאים הנותרים או הנותר למנות

         חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

(5)הוועד רשאי לקבוע בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן.

(6)החלטות הוועד תתקבלנה ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא

     נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועדה, פה אחד, יכול שתקבל גם שלא

     בישיבת הועד.

(7)הוועד יבצע את החלטות האסיפה הכללית ויהא רשאי לקבל כל החלטה

     הנראית בעיניו לשם ניהולה של העמותה במסגרת התקנון.

(8)המספר החוקי לישיבות הוועד הוא לפחות מחצית מחבריו.

(9)הוועד יתכנס בהתאם לקביעתו של יושב הראש או בהתאם לדרישת רוב

     חברי הוועד, ותוכן ישיבותיו והחלטותיו יירשמו בפרוטוקול.

סעיף ד': וועדת הביקורת

(1)א. וועדת הביקורת בודקת את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה.

     ב. וועדת הביקורת נבחרת ע"י האסיפה הכללית, מספר חבריה לא יעלה על

         חמישה חברים, וחבריה לא יהיו חברים במוסד מבצע אחר כלשהוא של

         העמותה.

     ג. ועדת הביקורת מוסרת דיווח על עבודתה, אחת לשנה, לוועד העמותה

         ולאסיפה הכללית.

     ד. הוראות תקנות ,15 ,16 ,17 18 ו- 21 יחולו כשינויים המחויבים גם על

         ועדת הביקורת.

סעיף ה': חשב העמותה

(1) חשב העמותה ימונה ע"י הועד ותפקידיו וסמכויותיו יקבעו ע"י ועד העמותה.

סעיף ו': כספים

(1)א. תקציב העמותה ייערך מראש ע"י ועד העמותה עבור כל שנת פעילות

         ויאושר ע"י האסיפה הכללית.

     ב. מקורות ההכנסה של העמותה הם:

  1. מיסי חבר.
  2. הקצבות מוסדיות מכל מקור שהוא המגיעות בגין הפעלת קבוצות

             ספורט וקבוצות ספורט ייצוגיות.

  1. הקצבת מוסדות ממשלתיים, מוניציפליים ואחרים.
  2. תמיכה ומענקים של אישים, תאגידים ומוסדות ציבוריים.
  3. הכנסות מפרסומת, מתחרויות המאורגנות ע"י העמותה ומהשתתפות

             בתחרויות ספורט.

      ג. העמותה מתחייבת בזה כי בחמש שנות פעילותה הראשונות יתקבלו כל

          הקצבות המגיעות לה ו/או לקבוצות הפועל שבניהולה ויועברו אליה ו/או

          עבורה באמצעות מרכז הפועל וכך היא תורה לכל מוסדות מימון

          הספורט, לרבות המועצה להסדר הימורים בספורט, רשות הספורט

          וגופים כדו'.

      ד. העמותה אחראית בעצמה לכל התחייבויותיה הכספיות ופעולותיו, והיא

          בלבד תישא  בכל גרעון או הפסד, אם ייווצרו כאלה.

סעיף ז': שיתוף פעולה עם קבוצות ו/או גוש "הפועל"

(1) העמותה מתחייבת בזה להשתתף ולהצביע בכל הבחירות המוקדמות

      שיתקיימו במוסדות הפועל לפני כל אסיפה כללית ו/או בחירות למוסדות   

      והנהלות עמותות איגודי הספורט בישראל לרבות אסיפות כלליות מיוחדות

      ו/או שלא מן המניין ו/או אחרת.

      מוסכם מראש כי משקל זכות ההצבעה והבחירה של נציגי העמותה

      ל"רשימת הפועל" להנהלת/מוסדות עמותת האיגוד יהא כמשקל כח

      ההצבעה היחסי של נציגי העמותה עבור קבוצותיה במוסדות/האסיפה

      הכללית של עמותת האיגוד בה מדובר.

      העמותה ונציגיה מתחייבים בזה להשתתף ולסייע ככל שניתן להצלחת

      ולבחירת נציגי רשימת קבוצות הפועל בכל עמותת איגוד, לרבות לתפקידי

      הנהלת עמותת האיגוד ו/או כל תפקיד אחר מטעמה.

      כן מתחייבת העמותה לקבל ולכבד כל תוצאה שתתקבל בבחירות שיקיימו

      קבוצות הפועל הרלוונטיות לקראת הבחירות באיגוד הספציפי בו מדובר

      ובהתאם לכך – להצביע, בין ישירות ובין באמצעות מיופי כח, בבחירות

      למוסדות עמותת האיגוד הרלוונטית.

      העמותה מתחייבת בזה כי בכל מקרה בו תהא לה ו/או לנציגיה בבחירות   

      הנ"ל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות כלשהי מתוצאות הבחירות הפנימיות

      הרי שתפנה לערער עליהן, אם תרצה, לערכאות השיפוט הפנימיות של

      "מרכז הפועל" ו/או לוועדת הביקורת שלו, ובכל מקרה תוכל לערער ו/או

     לפנות לערכאות חיצוניות רק לאחר קבלת תוצאות הדיון והחלטות ערכאות

     השיפוט הפנימיות הנ"ל.

סעיף ח': שינויים

(1) א. החלטות בדבר שינויים בתקנון זה יתקבלו ע"י האסיפה הכללית ברוב

          קולות של הזכאים להצביע בה.

      ב. לא יכנס לתוקפו שינוי כלשהו בתקנון העמותה, לרבות סעיף זה, ללא   

           אישור מרכז הפועל מראש ובכתב.

(2) לא תוצע ולא תתקבל החלטה בדבר שינוי/ים בסמל העמותה או אגודה או

      קבוצה המנוהלת על ידה בלא הסכמה מוקדמת של מרכז הפועל לעצם

      השינוי ולתוכנו.

סעיף ט': פירוק העמותה

(1) א. העמותה תתפרק רק אם האסיפה הכללית תחליט על פירוק ברוב של

          2/3 ממספר הנוכחים באסיפה הכללית שעליה תינתן לכל חברי   

          העמותה הודעה של 21 יום מראש, תוך דיון שיוצא באסיפה להחליט על

          פירוק.

      ב. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים,

           יועברו אלה לעמותה אחרת של "הפועל" בעלת מטרות דומות, עפ"י

          החלטת מועצת המנהלים של התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" (מרכז

          הפועל) או מי שיוסמך על ידה.

סעיף י': מורשי חתימה

  • הוועד יסמיך שנים או יותר מבין חברי העמותה ועובדיה לחתום בשם

העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את העמותה.

 

          ליאור פרובקביץ                                       דב ברונשטיין

               חבר וועד                                             חבר וועד              

 

 

דילוג לתוכן