050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

תקנון הליגה

תקנון הליגה

תקנון "ליגת רצים בעבודה"  2018-2019

הגדרות

משתתף – רשום ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה, העביר אישור רפואי ממכון ספורט מוכר שהינו כשיר לפעילות ריצה (תקף לכל המוקדם החל מחודש יולי של אותה שנה), מופיע ברשימת המשתתפים במרוץ (כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה) ומספרו נקלט בקו הגמר ובנקודות הפיקוח.

קבוצה – מינימום 8 רצים, ללא הפרדה בין המינים, הרשומים בליגה למקומות עבודה תחת מקום עבודה אחד.

הרשאים להשתתף – עובדי הארגון המועסקים בו בצורה ישירה מעל גיל 22 (כשכירים או כמקבלי מלגה) וגימלאיו. לא תאושר השתתפות עובדים שאינם מועסקים בארגון בצורה ישירה, כגון עובדים המועסקים בשירותים קנויים, חיילים בשרות סדיר או מתנדבי שירות לאומי. לא תאושר השתתפות בני משפחה.

יודגש כי רצים המייצגים אגודות אחרות וכדו' יכולים לייצג במקביל גם את מקום העבודה.

עונת ריצה – מספטמבר עד יוני, כולל.

דמי הרשמה לעונה 2018-2019 הם בסך 120 ש"ח לרץ לעונה.

רישום רצים

א. קבוצות וותיקות: העברת רשימה סופית של שמות הרצים תסתיים ב- 31 לאוקטובר של תחילת העונה. קבוצות חדשות: המועד הראשון להצטרפות הוא ה- 1 ליולי לפני תחילת עונת הפעילות הראשונה.

החלפה ושינוי של רצים ו/או הוספת קבוצות חדשות לליגה, יתאפשרו בשני מועדים בלבד: 1. בשבוע האחרון של אוקטובר ועד ה- 1 לנובמבר. 2. בשבוע האחרון של ינואר של אותה עונה.

ב. חל איסור מוחלט לרשום רצים, תחת שם הקבוצה (ליגה) וקוד ההנחה של הליגה, למרוצים שנכללים במסגרת הליגה אשר אינם מופיעים ברשימת הרצים המופיעה אצל רכז הליגה. קבוצה שבלוח התוצאות יופיע רץ כזה תיפסל באותו מרוץ ויחושבו לה 7 מרוצים בסוף העונה והקבוצה לא תזכה לסבסוד המרוץ במידה ויהיה.

התחרויות

בפתיחת כל עונה תפורסם באתר הליגה רשימת המרוצים לאותה עונה מבין המרוצים המתקיימים ברחבי הארץ, ושיוחלט עליה על ידי ועדת ההיגוי.

כל קבוצה תבחר את המרוצים בהם תשתתף.

מרוץ ייחשב לטובת הניקוד הקבוצתי רק אם השתתפו בו לפחות חמש קבוצות אשר רצו בו לפחות ארבעה רצים מכל קבוצה (או לפחות שלושה רצים מכל קבוצה, במקצה המרתון). מרוצי שליחים ייחשבו לטובת ניקוד קבוצתי בלבד. ניקוד אישי יתקבל בכל מרוץ, ללא תלות במספר הקבוצות ו/או מספר המשתתפים.

מרוץ שיכלול כמה מקצים למרחקים שונים – כל מקצה ייחשב כמרוץ בפני עצמו ויחולו עליו כללי הניקוד כמפורט בסעיף 4.

 

סבסוד מרוצים:

סבסוד מרוצים יהיה מותנה ברשום הרצים כחברים באיגוד האתלטיקה.

קבוצות בשנה הראשונה יסובסדו במידה ונרשמו כחברים באיגוד האתלטיקה (עלות ההרשמה לאיגוד ע"י מרכז הפועל)

קבוצות בשנה השניה הסבסוד מותנה בהשתתפות ב 4 מרוצים להם תו תקן של איגוד האתלטיקה

מרכז הפועל יערוך 3 מרוצים בשנה וייועדו בעיקר לחברי הליגה:

מרוץ הספורט יאדה באילת.

מרוץ פתיחת העונה (המרחק למרוץ זה יקבע ע"י רכז הליגה)

מרוץ סוף העונה (המרחק למרוץ זה יקבע ע"י רכז הליגה)

לא יינתן ניקוד למרוצים במסגרת הספורטיאדה ולמרוץ סוף העונה.

חישוב התוצאות והניקוד

תוצאה – התוצאה לניקוד תיקבע ע"פ הזמן האישי של הרץ. אם לא נמדד זמן אישי, התוצאה לניקוד תיקבע ע"פ חצית קו הסיום ללא קיזוז.

תהליך הניקוד יורכב משלושה שלבים:

א.  שלב אימות התוצאות. נתוני רצי הליגה יישלפו ממאגר התוצאות הכללי של המרוץ וטבלה עם התוצאות תישלח במרוכז לכל הרכזים לעיונם.

ב. שלב הערעורים. לאחר עיבוד תוצאות המרוצים התוצאות ישלחו לרכזים.

רץ שלא ירשם כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה לא יוכל לערער, אלה במקרים חריגים. וזאת מכוון שהמערכת שמעבדת הנתונים לא קולטת נתונים שלא הוזנו נכון, וזה מצריך טיפול ידני הגוזל זמן יקר.

לרכזים יינתנו 3 ימים לבדוק את התוצאות מול הרצים (3 ימי עסקים). לא יתקבלו ערעורים לאחר המועד שנקבע.

ג. דירוג וניקוד הרצים והקבוצות בכל הקטגוריות ופרסום התוצאות באתר הליגה.

4.1. עקרונות הניקוד הכלליים

עקרונות הניקוד נקבעו מתוך מטרה לעודד רצים וקבוצות בכל הגילאים והרמות לקחת חלק ב- 8 מרוצים לפחות לאורך העונה. ראה פירוט בנספח א'.

4.2. ניקוד אישי

א. הגיל הקובע לכל העונה יקבע בתחילת העונה על פי שנת הלידה.

 

 

 

ב. תהיה קטגוריה כללית לכל הגילאים (גברים/נשים) וכן קטגוריות משנה לגברים ונשים לפי קבוצות גיל  בקפיצות של חמש שנים לקטגוריה למעט קטגוריות עם מיעוט משתתפים שיאוחדו עם הקטגוריה הקרובה. קטגוריה אחרונה נשים 50+, גברים  65+. אם יהיו מספיק משתתפים נפתח קטגוריות נוספות. להלן הקטגוריות בהתאם למגבלות:

גברים/נשים כללי

עד 29 כולל

30 עד 34 כולל

35 עד 39 כולל

40 עד 44 כולל

45 עד 49 כולל

50 עד 54 כולל

55 עד 59 כולל

60 עד 65 כולל

 

במידה ואין 7 רצים בקטגוריה אותה קטגוריה תאוחד עם הקטגוריה שבאה לפניה למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה שבאה אחריה.

במידה ובסוף העונה לא ידורגו שלושת המקומות הראשונים, לא יחולקו גביעים באותה קטגוריה.

רץ יקבל ניקוד אישי (בהתאם לכללים שנקבעו) גם אם קבוצתו לא העמידה באותו מרוץ לפחות ארבעה רצים.

לא יהיה ניקוד אישי במרוצי שליחים.

במקרים בהם יחולקו גביעים ו/או פרסים בסיום המרוץ – רכז הליגה יודיע על כך מראש לראשי הקבוצות. אם זוכה לא יהיה נוכח בטקס הסיום של המרוץ, יוכל נציג מקבוצתו לקבל עבורו את הגביע אך לא את הפרס במידה ויהיה. במקרה של היעדרות מהטקס מסיבה מוצדקת, קבלת הפרס תהיה לאחר מכן בתיאום עם רכז הליגה.

בסוף העונה יזכו שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה בגביעים ו/או בפרסים שיחולקו בטקס הסיום. באחריות ראשי הקבוצות לעדכן את רכז הליגה אם זוכה לא יכול להגיע לטקס. אם זוכה יעדר מהטקס ללא תיאום מראש, יוכל נציג מקבוצתו לקבל עבורו את הגביע אך לא את הפרס במידה ויהיה. במקרה של היעדרות מהטקס מסיבה מוצדקת, קבלת הפרס תהיה לאחר מכן בתיאום עם רכז הליגה.

בסיום העונה הזוכים במקומות 1-3 הכללים לא יוכלו להשתתף בדרוג הקטגוריות והזוכים בקטגוריות יקודמו בהתאם.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות של כל רצי הליגה ותוצאות הניקוד האישי בכל הקטגוריות. הטבלאות יעודכנו מידי מרוץ לאורך העונה.

 

 

4.3     ניקוד קבוצתי עבור זמני ריצה

בסוף כול מרוץ יחושב הזמן המצטבר של ארבעה הרצים הראשונים בכל קבוצה (או שלושה הרצים הראשונים במקצה המרתון), וזאת לאחר שיינתן פקטור לנשים ע"פ המפתח של הפחתת 10% מזמן הריצה. במרוצי שליחים יילקח הזמן הכולל של המסלול, ללא פקטור נשים.

במקום הראשון תדורג הקבוצה שהשיגה את הזמן המצטבר הנמוך ביותר, וכן הלאה.

קבוצה שלא העמידה לפחות 4 רצים (או 3 רצים במקצה המרתון) לא תקבל ניקוד קבוצתי.

בסוף העונה תזכינה בגביעים שלוש הקבוצות הראשונות בדרוג.

בנוסף הינתנו גביעים לשני דרגים נוספים דרג ב' ודרג ג' מקומות 1-3 בהתאמה.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות והדירוגים של הקבוצות. הטבלאות יעודכנו מידי מרוץ לאורך העונה.

4.4. ניקוד קבוצתי עבור אחוזי השתתפות

בסוף כל מרוץ תקבל קבוצה "ציון השתתפות" המוגדר כאחוז ההשתתפות של הרצים מתוך רשימת הרצים הרשומים של אותה קבוצה. קבוצה שלא העמידה לפחות ארבעה רצים (או שלושה רצים במקצה המרתון) לא תקבל ציון השתתפות.

במקום הראשון תדורג הקבוצה שהשיגה את אחוז ההשתתפות הגבוה ביותר, וכן הלאה.

בסוף העונה יינתן גביע אחד (מקום ראשון) לקבוצה שהשיגה את ציון ההשתתפות המצטבר הגבוה ביותר.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות והדירוגים של ציוני ההשתתפות של הקבוצות. הטבלאות יעודכנו מידי מרוץ לאורך העונה.

 

הרשמה לתחרויות ומחירים

ההרשמה תבוצע במרוכז ע"י ראשי הקבוצות על גבי טופס אחיד שיאפשר זיהוי הקבוצות כחלק מהליגה למקומות עבודה.ובדיוק כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה.

כל הקבוצות ייהנו ממחיר קבוצתי ללא קשר לגודל הקבוצה.

תפקידי רכז הליגה

קשר עם מארגני המרוצים, תאום ההרשמה עם המארגנים ועם ראשי הקבוצות וניהול מו"מ לקביעת מחיר נמוך יותר מהמחיר הקבוצתי הרגיל.

פיקוח על החברה האחראית על אתר האינטרנט של הליגה, כולל עדכון שוטף של התוצאות והדירוגים מידי מרוץ לאורך העונה.

פיקוח על רשימות המשתתפים, כולל קבלת אישורים מכל מקומות העבודה על העסקת הרצים במקום העבודה בו הם רשומים.

ארגון מרוצי הפתיחה וסיום העונה.

הענקת גביעים ו/או פרסים לזוכים בכל הקטגוריות האישיות והקבוצתיות.

קיום אירוע חברתי באמצע השנה.

דוד זוארץ,

רכז ליגת רצים בעבודה

050-5923239

050-7330104

תקנון "ליגת רצים בעבודה" – נספח א'

עקרונות הניקוד המפורטים להלן נקבעו מתוך מטרה לעודד רצים וקבוצות בכל הגילאים והרמות לקחת חלק ב- 8 מרוצים לפחות לאורך העונה.

דירוג הרצים והקבוצות בכל הקטגוריות (אישי וקבוצתי, סעיפים 4.2-4.5) יבוצע באופן הבא: התוצאה הטובה ביותר תקבל נקודה אחת, הבאה אחריה תקבל 2 נקודות, וכן הלאה. כל התוצאות יקבלו ניקוד על פי הדירוג שלהן ברשימה.

הניקוד האישי/קבוצתי המצטבר בכל קטגוריה יהיה הסכום של 8 התוצאות הטובות ביותר, אך לא יותר מ-5 מקצים של חמישה ק"מ. שהושגו במהלך העונה.

כל מרוץ שלא השתתפו בו מקבל 1,000 נקודות. לכן, בתחילת העונה הסכום של 8 התוצאות "הטובות ביותר" נותן בכל קטגוריה 8,000 נקודות (8X1,000).

לדוגמה:

רץ שהשתתף במרוץ הראשון שלו בעונה ודורג בו במקום 2 – הניקוד המצטבר שלו לאחר אותו מרוץ יהיה:

2+1000+1000+1000+1000+1000+1000+1000=7002

אם במרוץ הבא דורג אותו הרץ במקום 1, הניקוד המצטבר שלו יהיה כעת:

2+1+1000+1000+1000+1000+1000+1000=6003

בסוף העונה עשוי הניקוד המצטבר של אותו הרץ להיראות כך:

2+1+1+5+3+2+2+4=20

שיטת ניקוד זהה תהיה לכל אחת מהקטגוריות האישיות והקבוצתיות. בסוף העונה ידורגו הרצים והקבוצות בכל קטגוריה מהנמוך לגבוה על פי סכום הנקודות המצטבר ל- 8 התוצאות הטובות ביותר. במקום הראשון יזכה מי שהשיג את הניקוד המצטבר הנמוך ביותר.