050-7330104 liga.hapoel@gmail.com

תקנון הליגה

תקנון הליגה

תקנון "ליגת רצים בעבודה"  2021-22

 

הגדרות

 

משתתף – רשום ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה, העביר אישור רפואי ממכון ספורט מוכר שהינו כשיר לפעילות ריצה (תקף לכל המוקדם החל מחודש אוגוסט של אותה שנה), מופיע ברשימת המשתתפים במרוץ (כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה) ומספרו נקלט בקו הגמר ובנקודות הפיקוח.

 

קבוצה – מינימום 8 רצים, ללא הפרדה בין המינים, הרשומים בליגה למקומות עבודה תחת מקום עבודה אחד.

הרשאים להשתתף – עובדי הארגון המועסקים בו בצורה ישירה מעל גיל 22 (כשכירים או כמקבלי מלגה) וגימלאיו. לא תאושר השתתפות עובדים שאינם מועסקים בארגון בצורה ישירה, כגון עובדים המועסקים בשירותים קנויים, חיילים בשרות סדיר או מתנדבי שירות לאומי. לא תאושר השתתפות בני משפחה.

יודגש כי רצים המייצגים אגודות אחרות וכדו' יכולים לייצג במקביל גם את מקום העבודה.

קבוצה הרשומה באגודה אחרת לא תוכל להיות מיוצגת בליגת הפועל "רצים בעבודה"

עונת ריצה – מספטמבר עד יוני, כולל.

בדיקות רפואיות -כול רץ מחויב בבדיקה רפואית ממכון ספורט מוכר ע"י רשוית הספורט החל מאוגוסט  של אותה שנה .

דמי הרשמה לעונה 2021-22הם בסך 120 ש"ח לרץ לעונה. לא כולל מרוצים

רישום רצים

א. קבוצות וותיקות: העברת רשימה סופית של שמות הרצים תסתיים ב- 31 לאוקטובר של תחילת העונה. קבוצות חדשות: המועד הראשון להצטרפות הוא ה- 1 ליולי לפני תחילת עונת הפעילות הראשונה.

החלפה ושינוי של רצים ו/או הוספת קבוצות חדשות לליגה, יתאפשרו בשני מועדים בלבד: 1. בשבוע האחרון של אוקטובר ועד ה- 1 לנובמבר. 2. בשבוע האחרון של ינואר של אותה עונה.

ב. חל איסור מוחלט לרשום רצים, תחת שם הקבוצה (ליגה) וקוד ההנחה של הליגה, למרוצים שנכללים במסגרת הליגה אשר אינם מופיעים ברשימת הרצים המופיעה אצל רכז הליגה. קבוצה שבלוח התוצאות יופיע רץ כזה תיפסל באותו מרוץ ויחושבו לה 7 מרוצים בסוף העונה והקבוצה לא תזכה לסבסוד המרוץ במידה ויהיה.

מרוצים

בפתיחת כל עונה תפורסם באתר הליגה רשימת המרוצים לאותה עונה מבין המרוצים המתקיימים ברחבי הארץ, ושיוחלט עליה על ידי ועדת ההיגוי.

כל קבוצה תבחר את המרוצים בהם תשתתף ע"פ טבלת המרוצים שתפורסם באתר הליגה.

מרוץ ייחשב לטובת הניקוד הקבוצתי רק אם השתתפו בו לפחות חמש קבוצות אשר רצו בו לפחות ארבעה רצים מכל קבוצה (או שלושה רצים מכל קבוצה, במקצה המרתון- מרוצי שליחים ייחשבו לטובת ניקוד קבוצתי בלבד. ניקוד אישי יתקבל בכל מרוץ, ללא תלות במספר הקבוצות ו/או מספר המשתתפים.

מרוץ שיכלול כמה מקצים למרחקים שונים – כל המקצים יאוחדו למרוץ אחד, כל המקצים ינורמלו לתוצאה המתאימה למקצה של 42.2

סבסוד מרוצים:

סבסוד מרוצים לרצים יהיה מותנה ברשום הרצים כחברים באיגוד האתלטיקה.

קבוצות בשנה הראשונה יסובסדו במידה ונרשמו כחברים באיגוד האתלטיקה (עלות ההרשמה לאיגוד באמצעות העמותה )

קבוצות בשנה השנייה הסבסוד מותנה בהשתתפות ב 4 מרוצים להם תו איגוד האתלטיקה.

במידה והעמותה תחליט לממן, לסבסד, או להעניק הטבות כלשהן לחברי הליגה, יסובסדו אך ורק  קבוצות  ורצים החברים באיגוד האתלטיקה והשלימו 4 מרוצי תו איגוד  .

מרכז הפועל יערוך 3 מרוצים בשנה וייועדו בעיקר לחברי ליגת הפועל רצים בעבודה :

מרוץ הספורט יאדה באילת.

מרוץ פתיחת העונה (המרחק למרוץ זה יקבע ע"י רכז הליגה)

מרוץ סוף העונה (המרחק למרוץ זה יקבע ע"י רכז הליגה)

לא יינתן ניקוד למרוצים במסגרת הספורט יאדה.

חישוב התוצאות והניקוד

תוצאה – התוצאה לניקוד תיקבע ע"פ הזמן האישי של הרץ. אם לא נמדד זמן אישי, התוצאה לניקוד תיקבע ע"פ חצית קו הסיום ללא קיזוז.

תהליך הניקוד יורכב משלושה שלבים:

א.  שלב אימות התוצאות. נתוני רצי הליגה יישלפו ממאגר התוצאות הכללי של המרוץ וטבלה עם התוצאות תישלח במרוכז לכל הרכזים לעיונם.

ב. שלב הערעורים. לאחר עיבוד תוצאות המרוצים התוצאות ישלחו לרכזים.

רץ שלא ירשם כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה לא יוכל לערער, אלה במקרים חריגים.

לרכזים יינתנו 6 ימים לבדוק את התוצאות מול הרצים .לא יתקבלו ערעורים לאחר המועד שנקבע.

ג. דירוג וניקוד הרצים והקבוצות בכל הקטגוריות ופרסום התוצאות באתר הליגה.

4.1. עקרונות הניקוד הכלליים

עקרונות הניקוד נקבעו מתוך מטרה לעודד רצים וקבוצות בכל הגילאים והרמות לקחת חלק ב- 8 מרוצים לפחות לאורך העונה. ראה פירוט בנספח א'.

4.2. ניקוד אישי

א. הגיל הקובע לכל העונה יקבע בתחילת העונה על פי שנת הלידה.

ב. תהיה קטגוריה כללית לכל הגילאים (גברים/נשים) וכן קטגוריות משנה לגברים ונשים לפי קבוצות גיל  בקפיצות של חמש שנים לקטגוריה למעט קטגוריות עם מיעוט משתתפים שיאוחדו עם הקטגוריה הקרובה. קטגוריה אחרונה נשים 60+, גברים  65+. אם יהיו מספיק משתתפים נפתח קטגוריות נוספות. להלן הקטגוריות בהתאם למגבלות:

גברים/נשים כללי

עד 29 כולל

30 עד 34 כולל

35 עד 39 כולל

40 עד 44 כולל

45 עד 49 כולל

50 עד 54 כולל

55 עד 59 כולל

60 עד 65 כולל

במידה ואין 7 רצים בקטגוריה אותה קטגוריה תאוחד עם הקטגוריה שבאה לפניה למעט אם זו קבוצת הגיל הראשונה ואז היא תאוחד עם הקטגוריה שבאה אחריה.

במידה ובסוף העונה לא ידורגו שלושת המקומות הראשונים, לא יחולקו גביעים באותה קטגוריה.

רץ יקבל ניקוד אישי (בהתאם לכללים שנקבעו) גם אם קבוצתו לא העמידה באותו מרוץ לפחות ארבעה רצים.

לא יהיה ניקוד אישי במרוצי שליחים.

במקרים בהם יחולקו גביעים ו/או פרסים בסיום המרוץ – רכז הליגה יודיע על כך מראש לראשי הקבוצות. אם זוכה לא יהיה נוכח בטקס הסיום של המרוץ, יוכל נציג מקבוצתו לקבל עבורו את הגביע אך לא את הפרס במידה ויהיה.

בסוף העונה יזכו שלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה בגביעים ו/או בפרסים שיחולקו בטקס הסיום. באחריות ראשי הקבוצות לעדכן את רכז הליגה אם זוכה לא יכול להגיע לטקס. אם זוכה יעדר מהטקס, יוכל נציג מקבוצתו לקבל עבורו את הגביע אך לא את הפרס במידה ויהיה.

רץ שלא חבר באיגוד האתלטיקה באגודת "רצים בעבודה" זכאי רק לגביע.

בסיום העונה הזוכים במקומות 1-3 הכללים לא יוכלו להשתתף בדרוג הקטגוריות והזוכים בקטגוריות יקודמו בהתאם.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות של כל רצי הליגה ותוצאות הניקוד האישי בכל הקטגוריות. הטבלאות יעודכנו מידי מרוץ לאורך העונה.

4.3     ניקוד קבוצתי עבור זמני ריצה

בסוף כול מרוץ יחושב הזמן המצטבר של ארבעה הרצים הראשונים בכל קבוצה (או שלושה הרצים הראשונים במקצה המרתון, במידה ותוחלף שיטת הניקוד מקצה המרתון לא יוחרג), וזאת לאחר שיינתן פקטור לנשים ע"פ המפתח של הפחתת 10% מזמן הריצה. במרוצי שליחים יילקח הזמן הכולל של המסלול, ללא פקטור נשים.

במקום הראשון תדורג הקבוצה שהשיגה את הזמן המצטבר הנמוך ביותר, וכן הלאה.

קבוצה שלא העמידה לפחות 4 רצים (או 3 רצים במקצה המרתון, במידה ותוחלף שיטת הניקוד מקצה המרתון לא יוחרג) לא תקבל ניקוד קבוצתי.

בסוף העונה תזכינה בגביעים שלוש הקבוצות הראשונות בדרוג.

בנוסף יינתנו גביעים לשני דרגים נוספים דרג ב' ודרג ג' מקומות 1-3 בהתאמה.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות והדירוגים של הקבוצות. הטבלאות יעודכנו לאחר כל מרוץ בהתאם לזמינות הנתונים לאורך העונה.

4.4. ניקוד קבוצתי עבור אחוזי השתתפות

בסוף כל מרוץ תקבל קבוצה "ציון השתתפות" המוגדר כאחוז ההשתתפות של הרצים מתוך רשימת הרצים הרשומים של אותה קבוצה. קבוצה שלא העמידה לפחות ארבעה רצים (או שלושה רצים במקצה המרתון, במידה ותוחלף שיטת הניקוד מקצה המרתון לא יוחרג) לא תקבל ציון השתתפות.

באתר האינטרנט של הליגה יופיעו כל התוצאות והדירוגים של ציוני ההשתתפות של הקבוצות. הטבלאות יעודכנו מידי מרוץ לאורך העונה.

הרשמה לתחרויות ומחירים

ההרשמה תבוצע במרוכז ע"י רכזי הקבוצות על גבי טופס אחיד שיאפשר זיהוי הקבוצות כחלק מהליגה למקומות עבודה. ובדיוק כפי שמופיע ברשימת הרצים המצויה אצל רכז הליגה.

כל הקבוצות ייהנו ממחיר קבוצתי ללא קשר לגודל הקבוצה.

תפקידי רכז הליגה

קשר עם מארגני המרוצים, תאום ההרשמה עם המארגנים ועם ראשי הקבוצות וניהול מו"מ לקביעת מחיר נמוך יותר מהמחיר הקבוצתי הרגיל.

פיקוח על החברה האחראית על אתר האינטרנט של הליגה, כולל עדכון שוטף של התוצאות והדירוגים מידי מרוץ לאורך העונה.

פיקוח על רשימות המשתתפים, כולל קבלת אישורים מכל מקומות העבודה על העסקת הרצים במקום העבודה בו הם רשומים.

ארגון מרוצי הפתיחה וסיום העונה.

הענקת גביעים ו/או פרסים לזוכים בכל הקטגוריות האישיות והקבוצתיות.

קיום סדנא מקצועית  באמצע השנה.

דוד זוארץ,

 רכז ליגת הפועל  "רצים בעבודה"

050-5923239

0507330104